^Na vrh

RSS

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:

  • obratovanja MKČN, najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
  • uporabe nepretočne greznice najpozneje 30  dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.*

Iz zgoraj navedenega obvestila morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik).

Lastnik objekta oziroma upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvesti prve meritve emisije snovi na iztoku iz MKČN po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN. Meritve lahko izvede le oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti za katere so predpisane mejne vrednosti za to MKČN.

Evidenca izvajalcev je objavljena na spletni strani MOP in sicer: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceni-izvajalci

Po izvedbi prvih meritev upravljalec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pripravi poročilo o prvem pregledu na obrazcu iz priloge št. 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. List RS, št. 98/2015) in ga posreduje Komunali Izola najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida o opravljenih meritvah predpisanih parametrov za to MKČN, s strani pooblaščenega izvajalca monitoringa.

Izvajalec javne službe vsako MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.list RS, št. 98/2015). V okviru pregleda preveri zlasti:

  • ali MKČN obratuje,
  • nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN,
  • zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpaden vode, ki se odvaja vanjo,
  • način odvajanja komunalne odpadne vode iz MKČN v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje,
  • hrambo podatkov v skladu s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe.

Iztok iz MKČN ne sme biti izveden na zemljišča, ki niso v lasti investitorja, ampak v ponikovalnico na lastnikovem zemljišču, ki mora zagotoviti popolno ponikanje iztoka prečiščenih vod iz MKČN.

Ponikovalnica za ponikanje prečiščenih vod iz MKČN mora biti zadostne kapacitete in izvedena tako, da v nobenem primeru ne pride nizvodno do negativnih vplivov in/ali zamakanja sosednjih zemljišč. Zaradi ponikanja odpadne vode je potrebno pri posegih v prostor zaradiodvajanja odpadnih voda ali  kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik, pridobiti ustrezno vodno soglasje, po določbah Zakona o vodah.

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN ali (izjemoma)* nepretočne greznice zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.Investitor mora zagotoviti tudi dovoz z javne ceste za kanalizacijsko vozilo za praznjenje MKČN po utrjeni vozni površini.  Na parceli mora biti omogočeno obračanje za kanalizacijsko vozilo po utrjeni površini.

* Nepretočne greznice so izjemoma dovoljenje le tam, kjer so MKČN prepovedane.

PRAZNEJENJE GREZNIC IN MKČN

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa obvezen prevzem grezničnih gošča in blata s strani izvajalca javne službe, najmanj enkrat na tri leta. Gošče oziroma blato iz pretočnih greznic in MKČN se v okviru javne službe odvaža na čistilno napravo Koper in tam tudi obdeluje.

Storitev praznjenja greznic in MKČN lahko naročite vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 07. do 15. ure, na telefon 05/66-34-950 ali 05/66-34-935. Še posebej tiste lastnike oziroma imetnike lastnih objektov za čiščenje odpadne vode, ki v zadnjih treh letih niso naročili odvoza grezničnih gošč in blata pozivamo, da to storitev čimprej naročijo. Vsi smo namreč zavezani k varstvu okolja in primerno vzdrževan objekt za čiščenje odpadnih vod prispeva k čistejšim izpustom odpadne vode v okolje.

Ob naročilu je potrebno posredovati podatke o naročniku, lokaciji, možnosti dovoza po utrjeni površini do MKČN in približno količino blata za odvoz. Do sprejetja cen v skladu z uredbo MEDO se plačuje ceno na posamičen odvoz. Cena je trenutno 88,48 EUR (z DDV, pri čemer odpeljemo 3,5m3 vsebine.

Lastnik objekta mora poskrbeti, da je omogočen dovoz do objektov za čiščenje odpade vode s kanalizacijskim vozilom in da pri storitvi odvoza odpre pokrove greznice oziroma MKČN.  

Praznjenje greznic in MKČN, pri katerih je, zaradi nedostopnosti oziroma neustreznega dovoza, izvajanje storitev praznjenja ter prevzema in odvoza blata s kanalizacijskim vozilom tehnično neizvedljivo, mora zagotoviti lastnik objekta. 

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala med plovbo po občinskem pristanišču Izola, smo podrobneje predstavili najnovejšo investicijo na področju pristanišča, in sicer postavitev treh novih podaljškov plavajočih pomolov. Z investicijo v okvirni vrednosti 126.000 EUR smo za občane Izole zagotovili 104 nove komunalne priveze, s tem pa tako rekoč zaključili še zadnjo fazo možne širitve občinskega pristanišča. Nove podaljške plavajočih pomolov sta otvorila direktor Komunale Izola, g. Denis Bele in podžupan Občine Izola, g. Aleksej Skok.

Občinsko pristanišče Izola, s katerim upravlja Komunala Izola, je bilo v zadnjih nekaj letih, deležno več investicij, s katerimi smo nadgradili obstoječo pristaniško infrastrukturo. Današnje občinsko pristanišče v Izoli, ki je sicer namenjeno predvsem komunalnim privezom, ponuja infrastrukturo na na zelo visokem nivoju.

V letu 2011 smo pričeli z umestitvijo treh novih plavajočih pomolov, severni del mandrača namenili samo lesenim plovilom, zaključili s 1. fazo obnove ribiške infrastrukture in za potrebe ribičev vzpostavili ledomat. Leto kasneje umestili še en plavajoč pomol, obstoječe tri pa nadgradili s podaljški. Danes so vsi plavajoči pomoli opremljeni z vrati, rešilnimi lestvami, elektro-vodovodnimi omaricami, gasilnimi aparati in rešilnimi obroči. V letu 2013 smo uredili novo sanitarno enoto na malem pomolu, namenjeno uporabnikom komercialnih privezov. V sledečih letih je sledilo urejanje priveznih mest za lesena plovila, ureditev podvodnega dela privezne infrastrukture na glavnem pomolu, ki se je zaključila v letu 2015. Poudariti moramo, da so velik obseg del zajemala podvodna dela: namestitev novih glavnihverig za priveze, muringov, vrvi, sidranje pomolov, ureditev plovnih poti, čiščenje morskega dna, itd.

V preteklem letu smo vzpostavili tudi radio postaje za komunikacijo s posadko na plovilih, postavili informativne table za dnevne priveze, table dobrodošlice s kontaktnimi podatki pristanišča Izola, ter izvedli cevovod na štirih plavajočih pomolih za potrebe hidrantnega omrežja. V letošnjem letu je še sledila ureditev videonadzora in kot zadnja oz. najnovejša investicija, postavitev treh novih podaljškov plavajočih pomolov.

Ob vsem tem, smo izpostavili tudi skrb za okolje oz. področje ravnanja z odpadki. S številnimi čistilnimi akcijami in dnevnim čiščenjem območja pristanišča ter urejenimi ekološkimi otoki, zgledno skrbimo za urejenost območja občinskega pristanišča.

 

Ponosni smo nad doseženim standardom in urejenostjo občinskega pristanišča Izola, ki se lahko z vidika ponujenih storitev oz. infrastrukture, »poda ob bok« modernim marinam v severnem Jadranu.

        

 

Spoštovani uporabniki občinskega pristanišča Izola in ostali zainteresirani!

Obveščamo vas, da smo skladno s 7. Členom Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Ur. l., št. 78/08) v javno obravnavo razgrnili predlog:

Načrta o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora v občinskem pristanišču Izola

Predlog načrta bo dosegljiv v pisarni pristaniške in parkiriščne dejavnosti v tiskani obliki. Objavljen bo tudi v elektronski obliki na spletni strani:

www. komunala-izola.si
www. izola.si

Predlog načrta je podan v javno obravnavo od 8. 6. 2018 do vključno 21. 6. 2018.

Naprošamo vse zainteresira, da v predvidenem obdobju podate morebitne pripombe v pisni obliki na:

- e- pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
- v tajništvo javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola.


Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o.

 

Priloga

Na današnji novinarski konferenci smo javnosti predstavili skladbo “Svet samo tvoj je”, ki je plod sodelovanja mladega izolskega rap glasbenika Drilla in učencev tretje triade vseh izolskih osnovnih šol. Kot rezultat projekta, ki je vzpostavil sinergijo med glasbo in okoljem, želimo tik pred poletjem, skrb za okolje občanom ukoreniniti v podzavest in sprožiti zavedanje, da je vsak izmed nas ključni akter pri oblikovanju prihodnosti.

Pred pričetkom turistične sezone, ki že ustaljeno gosti povečano število obiskovalcev obalnih občin ter številne prireditve in zabave, je Komunala Izola izdala udarno rap skladbo z naslovom “Svet samo tvoj je”. Skladba je plod projekta “Drill sporočilo, ki bo okolje prebudilo”, ki je potekal od letošnjega dneva Zemlje (22. aprila) do svetovnega dneva okolja (5. junija).

Izolski vzornik ločevanja in ponovne uporabe Cuperman ter rap glasbenika Drill in Zofa Lipa so na vseh izolskih osnovnih šolah izvedli ekološko obarvane delavnice rap glasbe in mlade spodbudili k ustvarjanju verzov o treh ključnih okoljskih tematikah: ločevanje, ponovna uporaba in pasji iztrebki. Glasbenika sta iz vseh prispelih predlogov oblikovala besedilo skladbe, ki vsebuje pozitivna okoljska sporočila. Izmed vseh sodelujočih učencev je bilo izbranih 8 izvajalcev, s katerimi so posneli skladbo v studiu ter pripadajoči videospot. Skladbo so mladi raperji na današnji novinarski konferenci odpeli tudi v živo.

Poleg edinstvene izkušnje za mlade, ki so v obdobju oblikovanja lastne identitete in življenjske poti, je plod projekta tudi orodje izjemnega komunikacijskega potenciala. Ob ustrezni podpori radijskih postaj lahko skladba mladih Izolanov sproži val zavedanja o pomembnosti ločevanja, ponovne uporabe in skrbi za čiste zelenice. In slednje je cilj, ki ga želimo z dotičnim projektom uresničiti.

Novinarska konferenca se je zaključila z navdušenjem vseh prisotnih in prijetno glasbo s pomembnim sporočilom, ki si jo bomo zagotovo še dolgi prepevali.

  

5. junija se obeležuje svetovni dan okolja z namenom vzbuditi večje zanimanje za okolje in sprožiti pri ljudeh zavest, da so ključni akterji pri oblikovanju prihodnosti. Komunala Izola bo ob tej priložnosti opremila zabojnike za mešane odpadke in koše za pasje iztrebke s pozitivnimi okoljskimi sporočili. Ta sporočila so plod obširnega projekta, ki ima kot cilj povečanje okoljske angažiranosti mladih in posledično celotne lokalne skupnosti.

Ob letošnjem dnevu Zemlje je javno podjetje Komunala Izola sklenilo sodelovanje z mladim rapperjem Drillom. S pomočjo Cupermana – vzornika ločevanja in ponovne uporabe – sta izvedla ekološko obarvane glasbene delavnice na vseh izolskih osnovnih šolah, kjer so sodelovali učenci tretje triade. Skupaj so ustvarili udarno rap skladbo z okoljskim sporočilom. Skladba nosi naslov Svet je tvoj in se dotika treh pomembnih področij: ločevanja odpadkov in skrbi za okolje, ponovne uporabe in CUP (Centra uporabnih predmetov) ter ustreznega ravnanja s pasjimi iztrebki.

S sporočili, ki so vpeti v verze skladbe, bomo opremili zabojnike za mešane odpadke ter koše za pasje iztrebke, učenci OŠ Vojke Šmuc pa so ob tej priložnosti izdelali tudi nove opozorilne table za pasje iztrebke, ki bodo nameščene na izolskih zelenicah.

Sodelovanje s priznanim izolskim glasbenikom Drillom je pri učencih izolskih osnovnih šol vzbudilo izredno motivacijo in spodbudilo ustvarjalnost na dosedaj mnogim še neraziskanem področju rap glasbe. Rezultat sinergije med glasbo in okoljem bo podjetje predstavilo javnosti v naslednjem tednu, čistoča našega okolja in podatki o ločeno zbranih frakcijah pa bodo ovrednotili dolgoročno učinkovitost strategije.

 

  

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.