^Na vrh

Korenine Javnega podjetja Komunala Izola segajo v leto 1954, ko je Občina Izola ustanovila samostojni zavod z nazivom Uprava komunalne dejavnosti Izola. Leta 1962 je zavod prenehal delovati in ustanovilo se je Splošno komunalno podjetje Izola. Z osamosvojitvijo Slovenije se je leta 1991 Splošno komunalno podjetje Izola preimenovalo v Javno podjetje Komunala Izola, ki je bilo tedaj še v družbeni lasti. V letu 1994 je podjetje z lastninjenjem družbenega premoženja prešlo v last Občine Izola. 

Javno podjetje Komunala Izola je nastalo na podlagi Odloka o organiziranju Javnega podjetja Komunala Izola (Uradne objave Občine Izola, 1995). Leta 2003 je bil sprejet nov občinski odlok in sicer Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola (Uradne objave Občine Izola, 2003), s katerim je bil urejen status podjetja. Odlok opredeljuje dejavnosti javnega podjetja, podatke o osnovnem kapitalu, podatke o ustanovitelju, način upravljanja z javno infrastrukturo, organe družbe, financiranje in drugo. Ta odlok hkrati predstavlja javni akt o ustanovitvi podjetja. V njem je zapisano, da javno podjetje izvaja lokalne gospodarske javne službe, za katere je v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (1993) pooblaščeno s posebnimi področnimi odloki. Odlok o ureditvi statusa se je od tedaj večkrat dopolnil in spremenil. Nastajajo pa tudi novi področni odloki.

To ni naša slika

To je naša slika

 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.