^Na vrh

Dežurna služba

 

DEŽURSTVO
05 909 13 04  (od 15.00 do 7.00)
POGREBNA SLUŽBA
05 909 13 02 (24ur)
PARKIRIŠČE
05 909 13 03 ( od 6:00 do 22:00 )
 
Komunala Izola d.o.o
Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 Izola
t: +386 (0)5 66 34 950
f: +386 (0)5 66 34 949
e: tajnistvo@komunala-izola.si

 

Dejavnosti:

- upravljanje z javno fekalno in meteorno kanalizacijo,

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

- čiščenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN),

- izdaja projektnih pogojev in soglasij k gradbenim dovoljenjem, prostorskim načrtom, ipd., ter potrdil o

  kanalizacijskih priključkih,

- izdaja ocene obratovanja za MKČN do 50 PE.,

- vodenje katastra in zakonsko predpisanih evidenc,

- oddaja kemičnih WC-jev v najem. 

Kanalizacija in čistilne naprave:

Komunala Izola d.o.o. ima v upravljanju javni kanalizacijski sistem v občini Izola, vključno z objekti na tem kanalizacijskem sistemu. Najpomembnejši objekti so črpališče v Cankarjevem drevoredu v Izoli, tlačni vod iz tega črpališče proti Kopru, prelivni bazeni in črpališče padavinskih vod ter mali komunalni čistilni napravi (MKČN) v Kortah in Cetorah. Večji del kanalizacijskega omrežja je mešanega sistema – po enem kanalizacijskem vodu se torej odvaja fekalna in ob padavinah tudi meteorna voda. 

Odvajanje komunalne odpadne vode: 

Za odvajanje komunalne odpadne vode je v občini Izola zgrajenih več javnih kanalizacijskih sistemov. Največji kanalizacijski sistem je tisti, ki odvaja odpadno vodo iz območja mesta Izola in Jagodja preko črpališča v Cankarjevem drevoredu v Izoli in tlačnega voda do Kopra, kjer se očisti na čistilni napravi na Serminu.

Drugi deli javnega kanalizacijskega sistema so še v Kortah in Cetorah, kjer se zaključita za malima komunalnima čistilnima napravam in pa v Maliji ter na Mali sevi, ki se zaključita v čistilni napravi v Piranu in s katerima omrežjema upravlja Okolje Piran. 

Čiščenje komunalne odpadne vode: 

Odpadne vode mesta Izola in Jagodja se čistijo na čistilni napravi Koper na Serminu. S to čistilno napravo zaenkrat upravlja Komunala Koper d.o.o. V letu 2010 se je na tej čistilni napravi očistilo skoraj 1.000.000 m3 komunalne odpadne vode, ki je pritekla iz Izole.

Komunalne odpadna voda iz dela vasi Korte, predvsem zaselka Čedlje in Žaneštra, pritečejo po ločenem kanalizacijskem omrežju na MKČN Korte, kjer se tudi očistijo. Ta komunalna čistilna naprava bo v končni fazi in ob razširjeni kapaciteti čiščenja, lahko sprejela in očistila vso komunalno odpadno vodo iz Kort.

Tudi vas Cetore je opremljena z MKČN, zmogljivosti 150 PE. V vasi Cetore se je v zadnjih letih povečalo število prebivalcev, zaradi česar bo kmalu dosežena največja zmogljivost čiščenja te MKČN. Slednje pa zahteva povečanje njene čistilne zmogljivosti. 

Greznice in MKČN pri zasebnikih:  

Obstoječe pretočne greznice, na katere so priključene odpadne komunalne vode iz objektov na podeželju, bodo morale biti do konca leta 2015 opuščene in nadomeščene z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in sicer na tistih območjih, kjer zaradi razpršenosti individualnih gradenj ne bo zgrajena javna kanalizacija. Male komunalne čistilne naprave, ki jih investitorji kupijo morajo imeti ustrezen certifikat o skladnosti, ustrezno tehnično dokumentacijo, za njih pa mora biti izveden tudi ustrezen zapisnik o zagonu in preizkusu. Zasebniki, ki postavijo MKČN, so o tem dolžni obvestiti Komunalo Izola d.o.o., ki izvaja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na vlogo investitorja, ki jo vloži pri Komunali Izola d.o.o., se izvede še postopek ugotovitve pravilnosti delovanja take naprave in na koncu izda oceno obratovanja vsake posamične MKČN.

Podjetje je zasebnikom, ki imajo greznico oz. MKČN dolžno zagotoviti tudi odvoz grezničnih gošč oz. odvečnega blata, ki ga posameznik naroči na sedežu podjetja po potrebi oziroma vsaj enkrat na vsaka tri leta. Greznične gošče ter blato iz greznic in MKČN se odvaža v nadaljnjo obdelavo na centralno čistilno napravo na Sermin v Kopru. 

Ostale storitve:

V DE kanalizacija se izdaja projektne pogoje in soglasja v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, kakor tudi različna potrdila v skladu z občinskim odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Investitorji ali njihovi pooblaščenci lahko zaprosijo za navedene listine z oddajo vloge, ki jo napišejo sami ali pa izpolnejo že pripravljen obrazec »vloga za soglasje« oziroma »potrdilo o kanalizacijskem priključku«, ki ga dobijo na sedežu podjetja oziroma na naši internetni strani.

 

article thumbnailObveščamo, da je zaloga sredstva Aquatain za zatiranje razvoja tigrastih komarjev, ki je bila na Komunali Izola brezplačno na razpolago občanom, pošla. Sredstvo je sicer možno kupiti v nekaterih specializiranih trgovinah oz. vrtnarijah.  Skupaj z Občino Izola se vsem zahvaljujemo za sodelovanje in nadaljnje izvajanje aktivnosti za preprečitev širjenja tigrastih komarjev. 
article thumbnailSi informano gli utenti che a decorrere da lunedì 1° giugno del c.a., l’azienda riprende l’accettazione diretta dei clienti, comunque solo su prenotazione ovvero previo accordo con i singoli responsabili dei rispettivi settori. Ogni contatto personale deve attenersi alle raccomandazioni generali di sicurezza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19(rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, disinfezione delle mani all’entrata in ambienti chiusi, rispetto dei...

Projekt ''UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je na najboljši način izkoristiti obstoječe dobre prakse na področju zmanjševanja odpadkov.  Ključnega pomena je prenos dobre prakse med Izolo in Piranom, konkretno med Komunalo Izola in Okoljem Piran, ki bosta skupno pristopila k dvigu ozaveščenosti ravnanja z odpadki v javnih institucijah obeh občin. Na ta način bo vzpostavljen inovativen pristop zmanjševanja odpadkov, ki bo vključeval tudi v izobraževanja in promocijo, kar bo med drugim omogočilo čim širši doseg prebivalstva in s tem krepilo sodelovanje med mesti in podeželjem v skupnih akcijah zmanjševanja odpadkov. Eden ključnih dolgoročnih namenov projektne ideje je vzpostavitev Centra Uporabnih Predmetov (CUP) v mestnem jedru Izole.

   www.eu-skladi.si

www.eu-skladi.siCenter ne služi zgolj zbiranju in predelavi uporabljenih predmetov ampak bo izvajal tudi druge aktivnosti na širšem območju, v smislu  izobraževanja in ozaveščanja javnosti na temo ravnanja z odpadki in trajnostnega upravljanja. V projektu ima vlogo vodilnega partnerja Komunala Izola, ki skrbi za upravljanje CUP-a, kar zahteva eno novo delovno mesto. Poleg CUP-a je v sklopu projekta v centru Izole namen postaviti dva platoja s polnilno napravo za električna vozila ter pred CUP-om omogočiti izposojo restavriranih elektrificiranih koles. CUP bo za opravljanje dejavnosti razpolagal z manjšim električnim vozilom, ki omogoča lažjo mobilnost po mestnem jedru. Z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti bo Komunala Izola investirala v nadgradnjo spletne strani, posebej prilagojene za potrebe CUP-a ter doseganja ciljne skupine mladih. Projekt spodbuja zmanjševanje količine odpadkov ter uporabo električnih vozil, kar predstavlja za današnji čas nujno potreben korak v smeri varovanja okolja in zmanjševanja vplivov na podnebne spremembe. Projekt izraža tudi medsektorsko povezovanje (okolje, izobraževanje, turizem). V promocijo uporabe električnih koles se bo aktivno vključila turistična agencija,  ki bo oblikovala nov turistični produkt z vključenimi električnimi kolesi. Nov turistični produkt bo povezoval urbano kolje s hribovitim podeželjem Istrskega zaledja. Med projektnimi aktivnostmi so v ospredju izobraževanja in prenos znanja z mlajše na starejšo generacijo. Projekt je inovativen, prijazen do okolja in ranljivih skupin ter sledi ciljem Strategije lokalnega razvoja (SLR LAS Istre).

 

Projektni partnerji: Komunala Izola, Okolje Piran, Laky sortiranje in agencija IstraTerra.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Skupna vrednost celotne operacije: 220.571,73 eur

CUP v MESTU: Muzčeva ulica 7, Izola

Telefon: 030/601155

Instagram: https://www.instagram.com/cup_izola/

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2022 Komunala Izola  Rights Reserved.